район Изгрев, ул.165 3, офис 608
София,
България
23.3584229000001
42.6663531
UserLikes
Име: НИТЕРМА
Адрес: София, район Изгрев, ул.165 3, офис 608
Телефони: text to image
Уеб сайт: http://www.niterma.com
E-mail: text to image
Отрасъл: Енергетика
Дейност:

Енергийно обследване и специализиран софтуер за моделиране на сгради.

Ключови думи: нитерма, енергийна ефективност, предпроектни проучвания, разработки, сгради

CATALOG.BG > НИТЕРМАВижте на картата

Facebook

Услуги

НИТЕРМА - Услуги - Изготвяне на енергиен паспорт
Изготвяне на енергиен паспорт

Енергийният паспорт на сграда е част от общия Техническия паспорт.
Енергийният паспорт на сграда се съставя с цел оценяване и установяване на съответствието на енергийните характеристики на сградите с нормативните изисквания за енергийна ефективност и на актуалното състояние на енергопотреблението на сградите по време на техния икономически обоснован експлоатационен срок.
По задание на възложителя енергийният паспорт може да се съставя в част „Енергийна ефективност” на инвестиционния проект, въз основа на който се издава разрешение за строеж, при продажба и отдаване на сградите под наем, както и след изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност.
Съгласно чл. 176 от Закона за устройство на територията:

• След завършване на нов строеж, както и след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващ строеж, се съставя технически паспорт на строежа. Не се съставят технически паспорти за строежите по глава трета, раздел VII и VIII.

• Обследването за енергийна ефективност е част от общото обследване на строежите и се извършва от физически или юридически лица, които отговарят на изискванията, определени в Закона за енергийната ефективност.
Съгласно чл. 176 от Закона за устройство на територията:
• Енергийният паспорт на нова сграда се съставя преди въвеждането й в експлоатация, както и по време на нейната експлоатация след извършване на СМР съгласно чл. 2, ал. 1, т. 3.
• Енергийният паспорт на нова сграда се съставя от лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител - за строежите от пета категория, преди въвеждане на строежа в експлоатация и съдържа енергийната характеристика, съответстваща на нормативните и проектните изисквания на завършената сграда и потвърдена от необходимите изпитвания и проверки, свързани с изискванията на чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ.
• Енергийният паспорт на инвестиционния проект се съставя и подписва от главния проектант на сградата или от проектанта по част „Енергийна ефективност”.
• Енергийният паспорт на съществуваща сграда се съставя от физически или юридически лица, които отговарят на изискванията по чл. 16, ал. 4 и 5 ЗЕЕ, въз основа на данните от доклада (резюмето) за проведено обследване на сградата при спазване на изискванията на наредбата по чл. 17, ал. 2 ЗЕЕ и документира енергийните характеристики на сградата, свързани с изискванията на чл. 169, ал. 1, т. 6 ЗУТ.
• Енергийните паспорти се съставят по отделен договор или като етап от договора между възложителя на сградата и лицето, вписано в регистъра на лицата, извършващи обследване и сертифициране на сгради за енергийна ефективност, по реда на наредбата по чл. 16, ал. 13 ЗЕЕ.
• Eнергийният паспорт се състои от четири страници, неделими една от друга, и се съставя след всяко проведено обследване по образец съгласно приложението.
 
Открийте ни в Google+